Aktualności:

  

 

 

 

 

 

mOmma na Facebooku

serdecznie zapraszamy na nasz profil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 regulamin

 Dokonując zakupy w sklepie mOmma.pl  proszę pamiętać o kilku zasadach, które zostały spisane poniżej. Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


1. Informacje zawarte na stronach serwisu zostały przygotowane z największą starannością i są aktualizowane w miarę potrzeb. Firma Biesse Sp. z o.o., która jest właścicielem domeny mOmma.pl, nie może jednak gwarantować zgodności podawanych informacji z prawdą. W szczególności istnieje możliwość, że zamieszczone w witrynie wizerunki produktów będą się różnić w szczegółach od wizerunków produktów dostarczonych.


2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.


3. Po złożeniu zamówienia klient jest każdorazowo informowany o przyjęciu tego zamówienia do realizacji za pomocą listu elektronicznego, który jest wysyłany pod wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. W tej informacji znajdzie się potwierdzenie ilości i cen zamówionych produktów, wartość końcowa do zapłaty, forma płatności. Klient po otrzymaniu takiego listu jest zobowiązany potwierdzić, także drogą elektroniczną, prawidłowość zamówienia w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia.  W przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane.


4. Zamówienie jest realizowane od momentu wpłynięcia płatności na nasze konto bankowe.


• Nie dotyczy zamówień za pobraniem.


• Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania kompletnych danych Kupującego.


• Brak przelewu przez okres 3 dni od daty złożenia zamówienia (jeśli kupujący wybrał tą formę płatności) oznacza

rezygnację z zamówienia


• Czas dostarczenia produktów obejmuje Czas Realizacji zamówienia oraz Czas Dostawy.


• Standardowy Czas Realizacji Zamówienia to 2-3 dni robocze plus Czas Dostawy to około 3-4 dni robocze przy

przesyłkach zwykłych i jest on uzależniony od pracy Poczty Polskiej. Uwaga! Proszę uwzględnić, iż nasi dostawcy nie
pracują w soboty, niedziele i święta.


• Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych
wątpliwość co do jego rzetelności.


• W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej za pobraniem możemy zablokować dostęp do serwisu i mamy
prawo nie realizować zamówień składanych przez takiego Klienta.


5.
W przypadku braku niektórych produktów w magazynach dostawców lub w przypadku stwierdzenia różnic w cenach zamówionych produktów, klient zostanie poproszony o skorygowanie zawartości zamówienia co do poszczególnych jego składników.  Firma Biesse Sp. z o.o. może w takim przypadku zasugerować klientowi odpowiedniki brakujących produktów w porównywalnych cenach. Klient może też w całości zrezygnować z zamówienia. Jeśli w tym momencie klient zaakceptuje zaproponowane ceny oraz dokona korekty zawartości koszyka, złożone zamówienie nabiera mocy prawnej. W przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane.


6. Firma Biesse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzania zamówień. W związku z tym przy takich zamówieniach wymagane jest podanie numeru telefony kontaktowego do osoby zamawiającej.


7.Zastrzegamy sobie także prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia bez podania przyczyn.


8. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez dostawcę w celu realizacji zamówień (wystawienia dowodów księgowych) i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz promocji (marketingu) produktów i firm (jeśli Klient wyrazi na to zgodę w formularzu rejestracyjnym). Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.


9. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez naszej zgody jest zabronione. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych. Wszelkie sytuacje nie opisane powyżej regulują przepisy Kodeksu Cywilnego


10. Ceny produktów mOmma (ceny hurtowe )* dostępne są tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które założyły konto w naszym sklepie i przesłały faksem lub listownie kopię dokumentu "Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej".
*Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy przez sprzedawcę i otrzymaniu Email potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.
Firma Biesse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych zasadach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich w witrynie mOmma.pl


   ZWROTY


   1. Kupujący, który w sklepie internetowym mOmma.pl  zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 
Biesse Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 17, 60-618 Poznań  lub na adres email: info@mOmma.pl


   2. Kupujący korzystając z uprawnienia do odstąpienia od Umowy nie ponosi dodatkowych kosztów chyba że powstaną okoliczności o których mowa poniżej.


  3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularz. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem.


   4. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg w przypadku gdy przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub przez osobę trzecią przez niego wskazana inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje kilka Towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach – od dostarczenia ostatniego partii lub części.


  5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że firma 
Biesse Sp. z o.o. zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę Biesse Sp. z o.o., firma Biesse Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów


   6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.


  7. Firma 
Biesse Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Kupującemu całą dokonaną przez niego płatność, w tym koszty dostarczenia Towaru. Firma Biesse Sp. z o.o. dokonuje zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący oficjalnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli firma Biesse Sp. z o.o. nie zaproponowała, że odbierze Towar samodzielnie od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


  8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar firmie 
Biesse Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że firma Biesse Sp. z o.o. zaproponowała, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.


  9. Towar powinien być zwrócony na adres: 
Biesse Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 17 , 60-618 Poznań.


 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że firma 
Biesse Sp. z o.o. nie poinformowała Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z zapisami Ustawy o Prawach Konsumenta.


 11. Kupujący jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przesyłki zwrotnej do firmy 
Biesse Sp. z o.o.. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru lub utraty jago wartości handlowej w skutek nieprawidłowego przygotowania do transportu, odpowiedzialność ponosi Kupujący. Firma Biesse Sp. z o.o. może z tego tytułu naliczyć dodatkowe koszty związane z utratą wartości zwracanego Towaru.


12. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.


REKLAMACJE


 1. Firma 
Biesse Sp. z o.o. dostarcza Towary bez wad. Firma Biesse Sp. z o.o. odpowiada jako sprzedawca jeżeli sprzedawany Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
2. Regulamin i polityka reklamacji sklepu internetowego mOmma.pll nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy KC.
3. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub wystąpienia jego wad ukrytych prosimy o przesłanie krótkiego opisu sprawy wraz z danymi kontaktowymi na adres mailowy info@mOmma.pl lub zgłosić reklamacje telefonicznie pod numerem 726 200 901
4. Reklamowany towar należy odesłać na adres: 
Biesse Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 17, 60-618 Poznań.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika poczty lub firmy kurierskiej i spisania razem z nim specjalnego protokołu uszkodzenia przesyłki.
6. Firma 
Biesse Sp. z o.o. nie odpowiada za przesyłki uszkodzone z winy Poczty Polskiej.
7. Reklamacje z powodu uszkodzenia przesyłki rozpatrywane będą tylko i wyłącznie z protokołem uszkodzenia przesyłki.
8. Dodatkowe informacje o procedurze reklamacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta – numer telefonu: 726 200 901

 

 

 

Formy płatności:

 

 • Firma Biesse Sp. z o.o. wysyła zamówienia poprzez Pocztę Polską oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE. Możliwe są 2 formy realizacji zamówień:
  • ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM - pobranie za towar płacą Państwo na poczcie lub u kuriera przy odbiorze przesyłki.
  • PRZEDPŁATA NA KONTO - płacą Państwo przelewem na nasze konto lub przekazem pocztowym przed dostarczeniem towaru.
 • W chwili obecnej nie obsługujemy płatności realizowanych za pomocą kart. Zdecydowaliśmy się zablokować taką formę płatności, ponieważ obsługa kosztuje ok. 3% wartości transakcji. Abyśmy mogli realizować płatności kartami, musielibyśmy podwyższyć ceny o ok. 3%.
 • Koszt przesyłki za towar o wartości powyżej 500 zł brutto pokrywa Biesse Sp. z o.o..
 • Nasz numer konta: 51 1050 1520 1000 0090 3041 4438

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa zakupy były proste, przyjemne i przede wszystkim bezpieczne.
 • Dane osobowe, które podajecie Państwo podczas rejestracji są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. u. nr 133 poz. 883).
 • Wszelkie informacje wpisywane w formularzach podczas rejestracji w systemie lub w czasie innej formy kontaktu, są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówień i informacji klientów o promocjach i nowościach w sklepie.
 • Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bądź innym firmom.
 • Każdy z  Państwa ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji  lub ich usunięcia.
 • Wszystkie operacje są podporządkowane najwyższym standardom bezpieczeństwa Państwa danych.

 

 

NEWSLETTER

 • Udostępniając swój adres e-mail w celu otrzymywania newsletter’ a Klient wyraża zgodę na wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów biznesowych.

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne.

promocje w sklepie